Upgrading Organizations

La Cultura Organitzacional defineix la forma de ser de l’empresa, la seva personalitat, el seu estil de lideratge i la seva estratègia. La missió, la visió i els valors de les organitzacions són la base de la cultura corporativa que les fa diferents de la resta.

 

La cultura és allò que arriba a totes les persones de l’organització, indistintament de la funció que desenvolupin. Qualsevol procés de transformació que s’activi des de la Direcció ha d’incorporar-se a la cultura de l’esmentada organització.

 

A TAGA tenim l’experiència i les capacitats per extendre els canvis i millores aconseguits amb l’Alta Direcció als Comandaments Intermedis i a la resta de l’organització. Només així s’aconsegueix un autèntic canvi cultural. I amb aquesta finalitat hem articulat eines ad hoc.

EESH

Excel·lència Empresarial Sistèmica i Humanista

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DEL LIDERATGE ORIENTAT A LA DIRECCIÓ GENERAL I AL SEU EQUIP DIRECTIU.

 

Aquesta eina aporta una visió més àmplia i profunda de l’organització i una capacitat d’acció clarament superior.

 

A través de l’auto-diagnòstic activem un procés d’innovació, potenciació i regeneració del Pla Estratègic i aconseguim el compromís autèntic dels participants per a llur correcta execució.

EOSH

Excel·lència Organitzacional Sistèmica i Humanista

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIONAL PER ENTITATS PÚBLIQUES

 

Programa de Lideratge dirigit a l’Administració Pública per tal que faci front amb èxit la transformació de les organitzacions als nous temps.

 

L’Administració pública ha d’abordar qüestions com el valor al ciutadà, la proximitat, la flexibilitat, la sostenibilitat, la gestió de les persones, el bon govern, etc. Està destinat a ajuntaments, empreses i entitats públiques, departaments i ministeris públics.

GCCE

Gestió Del Canvi i Cultura Empresarial

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ DE LA CULTURA EMPRESARIAL

 

Aporta visió, comprensió i habilitats complementàries a les tradicionalment considerades dins el management organitzacional.

 

També incideix i afavoreix directament en el desenvolupament de la persona, treball que aporta beneficis tant a nivell professional com personal.

AVIM

Avaluació d’Impacte

PROGRAMA DE MESURA DEL CANVI PER AVALUAR EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ ORGANITZACIONAL

 

Avaluar el canvi és necessari per aconseguir un procés efectiu, coherent i perdurable de transformació organitzacional.

 

“Allò que no es defineix no es pot mesurar. Allò que no es mesura , no es pot millorar. Allò que no es millora, es degrada sempre”

-Lord Kelvin-

 

Per a l’avaluació dels intangibles aportats per TAGA cal un profund coneixement dels sistemes d’avaluació d’impacte. Aquests sistemes han estat desenvolupats i implementats amb èxit per agències a nivell mundial (World Bank, United Nations, Unió Europea, etc). Aquest coneixement i pràctica l’apliquem a la transformació organitzacional i a l’empresa.

DTEE

Talent i Energia d’Equips

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DEL TALENT I POTENCIACIÓ DELS EQUIPS

 

Programa que se centra en la creació i transmissió d’habilitats i capacitats específiques al servei de la transformació de relacions, equips i persones.

 

El principal objectiu és aconseguir equips d’alt rendiment i el desenvolupament del talent de tots ells.

 

A través d’un treball en cascada s’aconsegueix la transferència des dels nivells més directius cap als més operatius, tot potenciant el talent de cadascun dels participants.

COAP

Col·laboració Apreciativa

METODOLOGIA POTENCIADORA DE LA COL·LABORACIÓ I LA COMUNICACIÓ PER A LA TOTA L’ORGANITZACIÓ

 

Aquesta metodologia CA® aborda, des d’un enfocament apreciatiu, els reptes del negoci.  A més allibera el potencial de les persones i dels equips mitjançant la millora de la col·laboració, que així és fàcilment acceptada per tots els membres d’una organització.

 

La seva articulació en grups, que generen solucions i compromís en l’execució, permet la implementació a tots els racons de l’empresa en forma de projectes i accions concretes.  També aporta altres beneficis com l’increment de la confiança, la comunicació, la reducció de l’estrés i, especialment, l’alineament i focus en aspectes del negoci.

INMU

Internacionalització i Multiculturalitat

CONSULTORIA EN PROCESSOS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LA CULTURA EMPRESARIAL I LA  MULTICULTURALITAT

 

Les empreses immerses en processos d’internacionalització tenen problemàtiques molt específiques pel que fa a la gestió.

 

Aporta visió, comprensió i habilitats complementàries a les tradicionalment considerades dins el management organitzacional.

 

També incideix i afavoreix directament en el desenvolupament de la persona, treball que aporta beneficis tant a nivell professional com personal.

Rising Leaders

Els CEOs, juntament amb els seus equips d’Alta Direcció, són els autèntics promotors de la transformació…

Evolving Strategies

L’elecció i el desenvolupament d’una estratègia excel·lent ha de capturar les oportunitats de futur…